Địa điểm: Nha Trang- Ninh Thuận

Số lượn: 143

Một tập thể vững mạnh đòi hỏi phải có sự tin tưởng và cố gắng của từng thành viên. Team building chính là “chất xúc tác” giúp cho tập thể của bạn trở thành một khối thống nhất.